Dự án, hạng mục đầu tư công

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2691/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
2687/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công...
1868/SKHĐT-TH 25/07/2019 UBND tỉnh V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn NSTW thực hiện CTMTQG NTM trên địa bàn huyện...
3927/UBND-GT 18/07/2019 UBND tỉnh Lập hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đương giao thông nông thôn tránh lũ xã Sơn Bằng
2840/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND tỉnh Về việc bổ sung và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm...
1797/UBND-XD1 29/03/2019 UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1
836/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại Á Châu
111/UBND-HTKT 14/02/2019 UBND huyện Thực hiện đầu tư Dự án Nam Phố Châu huyện Hương Sơn
Đường GTNT xã Sơn Bình 05/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn xã Sơn Bình
Đường GTNT trục chính xã Sơn Mai 04/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn trục chính xã Sơn Mai
1411 /QĐ-UBND 14/05/2018 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường sản xuất và vận chuyển chè trong vùng...
01/DA 14/04/2018 UBND huyện Các dự án đầu tư hạ tầng Du lịch huyện Hương Sơn giai đoạn 2016 - 2020
22/TB-VP 29/03/2018 Văn phòng Thông báo về việc bố trí cán bộ tiếp nhận thiết bị và tạo các điều kiện để triển khai dự án trên địa bàn...
2994 /QĐ-UBND 30/01/2018 UBND huyện Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển khai hệ...
Số: 275 /QĐ-UBND 27/01/2018 UBND tỉnh Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Hương Sơn
4793/QĐ-UBND 17/01/2018 UBND huyện Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển...
Số: 4756/QĐ-UBND 31/10/2017 UBND huyện Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển...
100/DATT 18/05/2017 UBND huyện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng hợp Dự án "Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến xã"