Dự án, hạng mục đầu tư công

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Đường GTNT xã Sơn Bình 05/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn xã Sơn Bình
Đường GTNT trục chính xã Sơn Mai 04/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn trục chính xã Sơn Mai
1411 /QĐ-UBND 14/05/2018 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường sản xuất và vận chuyển chè trong vùng...
01/DA 14/04/2018 UBND huyện Các dự án đầu tư hạ tầng Du lịch huyện Hương Sơn giai đoạn 2016 - 2020
22/TB-VP 29/03/2018 Văn phòng Thông báo về việc bố trí cán bộ tiếp nhận thiết bị và tạo các điều kiện để triển khai dự án trên địa bàn...
2994 /QĐ-UBND 30/01/2018 UBND huyện Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển khai hệ...
Số: 275 /QĐ-UBND 27/01/2018 UBND tỉnh Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Hương Sơn
4793/QĐ-UBND 17/01/2018 UBND huyện Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển...
Số: 4756/QĐ-UBND 31/10/2017 UBND huyện Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống mạng Lan, mua sắm thiết bị và triển...
100/DATT 18/05/2017 UBND huyện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng hợp Dự án "Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến xã"