Dự án, hạng mục đầu tư công

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
3262/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt dự án đấu thầu Cầu Đã xã Sơn Diệm
2876/QĐ-UBND 01/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán tuyến chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xã Sơn Bằng -...
12/BC-BQLDA 09/06/2020 Ban A Kết quả, tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội
1711/QĐ-UBND 07/06/2020 UBND tỉnh Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông cứu hộ vùng 2
2004/QĐ-UBND 15/04/2020 UBND huyện QĐ thành lập BQL dự án xây dựng mô hình xl nước thải tại các trang trại chăn nuôi tập trung thuộc 2 xã biên giới...
425/UBND-TNMT 07/04/2020 UBND huyện V/v báo cáo các dự án thực hiện trên đất không phải thực hiện GPMB
352/UBND 23/03/2020 UBND huyện Báo cáo các dự án thực hiện việc đo đạc và bản đồ
27/TTr-UBND 04/03/2020 UBND huyện TTr đề nghị thẩm đinh phê duyệt chủ trương đâu tư dự án Đê Tân Long
40/BC-UBND 03/03/2020 UBND huyện BC kết quả thẩm đinh nội bộ nguồn vốn dự án : Xử lý sạt lở bờ sông NP
2691/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
2687/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công...
1868/SKHĐT-TH 25/07/2019 UBND tỉnh V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn NSTW thực hiện CTMTQG NTM trên địa bàn huyện...
3927/UBND-GT 18/07/2019 UBND tỉnh Lập hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đương giao thông nông thôn tránh lũ xã Sơn Bằng
2840/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND tỉnh Về việc bổ sung và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm...
1797/UBND-XD1 29/03/2019 UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1
836/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại Á Châu
111/UBND-HTKT 14/02/2019 UBND huyện Thực hiện đầu tư Dự án Nam Phố Châu huyện Hương Sơn
Đường GTNT xã Sơn Bình 05/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn xã Sơn Bình
Đường GTNT trục chính xã Sơn Mai 04/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn trục chính xã Sơn Mai
1411 /QĐ-UBND 14/05/2018 UBND tỉnh Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường sản xuất và vận chuyển chè trong vùng...