Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
110/BC-UBND 19/06/2018 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
03/BC-HCC 25/05/2018 Trung tâm HCC Tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong tháng 5/2018
75/BC-UBND 24/05/2018 UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện tháng năm, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2018
29/BC-UBND 23/03/2018 UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
215/BC-UBND 30/10/2017 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2017
77/BC-UBND 24/05/2017 UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2017
120/BC-UBND 24/08/2016 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, lũy kế 8 tháng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016
105/BC-UBND 25/07/2016 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch tháng 8 năm 2016
236/BC-UBND 22/10/2015 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015
50/BC-TTHĐND 08/10/2015 HĐND huyện Hương Sơn Kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn...
90/BC-TTHĐND 08/10/2015 HĐND huyện Kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn...