Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
194/BC-UBND 24/08/2020 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 08 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
142/BC-VHTT 09/07/2020 UBND huyện Tình hình thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
130/BC-UBND 01/06/2020 UBND huyện BC tóm tắt tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm
84/BC-UBND 27/04/2020 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
77/BC-UBND 26/05/2019 UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
14/BC-BCĐ 12/03/2019 BCĐ huyện Báo cáo chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019
06/VHTT 08/03/2019 Phòng VHTT Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng...
01/BC-TT 18/01/2019 Trung tâm Ứng dụng KHKTVN Báo cáo công tác phòng, chống dịch lỡ mồm long móng gia súc
BC 15/01/2019 BCĐ xây dựng NTM huyện Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2018; nhiệm vụ giải...
03/BC-HCC 25/05/2018 Trung tâm HCC Tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong tháng 5/2018
75/BC-UBND 24/05/2018 UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện tháng năm, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2018
29/BC-UBND 23/03/2018 UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
215/BC-UBND 30/10/2017 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2017
77/BC-UBND 24/05/2017 UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2017
120/BC-UBND 24/08/2016 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, lũy kế 8 tháng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016
105/BC-UBND 25/07/2016 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch tháng 8 năm 2016
236/BC-UBND 22/10/2015 UBND huyện Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015
50/BC-TTHĐND 08/10/2015 HĐND huyện Hương Sơn Kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn...
90/BC-TTHĐND 08/10/2015 HĐND huyện Kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn...