Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
5567/QĐ-UBND 16/10/2019 UBND huyện Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã, thị trấn
185/TB-UBND 14/10/2019 UBND huyện Thông báo thời gian tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
1180/UBND-VP 09/10/2019 UBND tỉnh Công văn về việc chấn chỉnh ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo và công tác tham mưu soạn thảo văn bản
232/GM-UBND 04/10/2019 UBND huyện Tập huấn phần mềm Quản lý văn bàn và Hồ sơ công việc
110/BC-UBND 19/06/2019 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II
443/UBND-VP 26/04/2019 UBND huyện Chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
26/KH-UBND 01/03/2019 UBND huyện Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn...
15/KH-UBND 25/01/2019 UBND huyện Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
03/KH-UBND 04/01/2019 UBND huyện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
26 /KH-UBND 26/07/2018 UBND huyện Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn...
110/BC-UBND 19/06/2018 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
23/KH-UBND 06/03/2018 UBND huyện Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
TTTT UBND tỉnh Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông - File đính kèm
CT UBND tỉnh Lĩnh vực Công thương - File đính kèm
gTvt UBND tỉnh Lĩnh vực Giao thông vận tải - File đính kèm
GDDT UBND tỉnh Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo - File đính kèm
KHDT UBND tỉnh Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư - File đính kèm
LDTBXH UBND tỉnh Lĩnh vực Lao động TB&XH - File đính kèm
NN UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp - File đính kèm
YT UBND tỉnh Lĩnh vực Y tế - File đính kèm