Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
83/UBND 21/01/2021 UBND huyện Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính huyện năm 2021
04/KH-UBND 12/01/2021 UBND huyện Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2021
292/TB-UBND 21/12/2020 UBND huyện Thông báo kết quả xếp loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
6478/QĐ-UBND 02/12/2020 UBND huyện Quyết định phê duyệt chỉ số CCHC năm 2020 của UBND các xã, thị trấn
6192/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND huyện Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn
137/KH-UBND 11/11/2020 UBND huyện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển chính quyền số năm 2021
1404/UBND-VP 12/10/2020 UBND huyện V/v chấn chỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo; công tác tham mưu soạn thảo văn bản và sử dụng Phần...
5693/QĐ-UBND 12/10/2020 UBND huyện Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, xác định chỉ số CCHC năm 2020 tại các xã, thị trấn
1339/UBND-VHTT 29/09/2020 UBND huyện Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
977/UBND 17/07/2020 UBND huyện Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị
769/UBND-VP 09/06/2020 UBND huyện V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện
2330/QĐ-UBND 07/05/2020 UBND huyện Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC và thực thi công vụ năm 2020
480/UBND-VP 15/04/2020 UBND huyện V/v thực hiện nghiêm túc Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mới
430/UBND-VP 07/04/2020 UBND huyện Triển khai thực hiện phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mới
444/UBD 07/04/2020 UBND huyện V/v tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng...
398/UBND 01/04/2020 UBND huyện Minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện
386/UBND 30/03/2020 UBND huyện Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020
102/UBND-NV 20/01/2020 UBND huyện Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
130/KH-UBND 01/01/2020 UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
129/KH-UBND 12/12/2019 UBND huyện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 819 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã