Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
977/UBND 17/07/2020 UBND huyện Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị
769/UBND-VP 09/06/2020 UBND huyện V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và lãnh đạo UBND huyện
2330/QĐ-UBND 07/05/2020 UBND huyện Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC và thực thi công vụ năm 2020
480/UBND-VP 15/04/2020 UBND huyện V/v thực hiện nghiêm túc Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mới
430/UBND-VP 07/04/2020 UBND huyện Triển khai thực hiện phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mới
444/UBD 07/04/2020 UBND huyện V/v tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng...
398/UBND 01/04/2020 UBND huyện Minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện
386/UBND 30/03/2020 UBND huyện Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020
102/UBND-NV 20/01/2020 UBND huyện Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
130/KH-UBND 01/01/2020 UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
129/KH-UBND 12/12/2019 UBND huyện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 819 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
1428/UBND-VHTT 03/12/2019 UBND huyện Công văn về việc báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử năm 2019
117/KH-UBND 29/10/2019 UBND huyện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước năm 2020
1255/UBND-VP 29/10/2019 UBND huyện Công văn về việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
5567/QĐ-UBND 16/10/2019 UBND huyện Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã, thị trấn
185/TB-UBND 14/10/2019 UBND huyện Thông báo thời gian tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
1180/UBND-VP 09/10/2019 UBND tỉnh Công văn về việc chấn chỉnh ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo và công tác tham mưu soạn thảo văn bản
232/GM-UBND 04/10/2019 UBND huyện Tập huấn phần mềm Quản lý văn bàn và Hồ sơ công việc
1271/UBND-VP 30/09/2019 UBND huyện Công văn về việc triển khai ứng dụng chữ ký số
110/BC-UBND 19/06/2019 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II