Bộ thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4150/QĐ-UBND 04/12/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và...
3219/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi...
3157/QĐ-UBND 21/09/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp...
2762/QĐ-UBND 24/08/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền...
2594/QĐ-UBND 13/08/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương...
2350/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm...
2128/QĐ-UBND 08/07/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao...
1931/QĐ-UBND 23/06/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,...
1618/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản...
1517/QĐ-UBND 18/05/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản...
1076/QĐ-UBND 03/04/2020 UBND tỉnh VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP...
51/QĐ-UBND 06/01/2020 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp...
4151 /QĐ-UBND 23/12/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp...
4061/QĐ-UBND 13/12/2019 UBND tỉnh VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG...
3747/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành...
3689/QĐ-UBND 15/11/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa,...
3239/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp...
3237/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và...
2941/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch...
2707/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông...