Bộ thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2605/QĐ-UBND 05/08/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động -...
2610/QĐ-UBND 05/08/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp...
2386/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế áp...
2387/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trên...
2282/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng...
1925/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền...
1688/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND tỉnh VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN...
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên...
2416/QĐ-UBND 20/08/2018 UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện ngành tài chính
1525/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại...