Cải cách hành chính

16:18 12/02/2020

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

15:12 02/01/2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

15:23 20/12/2019

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 819 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

10:08 04/12/2019

Kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2019

10:07 04/12/2019

Kế hoạch duy trì, cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia

10:05 04/12/2019

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO

10:03 04/12/2019

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO

10:00 04/12/2019

Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo chuẩn ISO

08:59 04/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử năm 2019

07:36 03/12/2019

Kế hoạch duy trì, cập nhật, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

07:58 17/11/2019

Thực hiện Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về việc thành lập Hội đồng Thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 22/11/2019 Đoàn thẩm định cải cách hành chính chia làm 2 tổ tiến hành thẩm định tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

19:56 13/11/2019

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công tác CCHC trên địa bàn huyện chuyển biến theo hướng tích cực. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, chú trọng công tác cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

09:32 01/11/2019

Công văn về việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

09:29 01/11/2019

Công văn về việc triển khai ứng dụng chữ ký số

09:24 29/10/2019

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước năm 2020

10:13 18/10/2019

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã, thị trấn

07:28 15/10/2019

Chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

07:12 15/10/2019

Thông báo thời gian tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

07:27 14/10/2019

Tập huấn phần mềm Quản lý văn bàn và Hồ sơ công việc

07:24 14/10/2019

Công văn về việc chấn chỉnh ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo và công tác tham mưu soạn thảo văn bản