Cải cách hành chính

07:59 27/01/2021

Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính huyện năm 2021

08:26 25/01/2021

Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2021

10:00 22/12/2020

Thông báo kết quả xếp loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020

14:55 09/12/2020

Chính sách chất lượng ISO năm 2020

11:00 09/12/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:44 04/12/2020

Quyết định phê duyệt chỉ số CCHC năm 2020 của UBND các xã, thị trấn

14:06 26/11/2020

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015

09:50 20/11/2020

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển chính quyền số năm 2021

16:53 13/11/2020

Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hương Sơn

16:00 21/10/2020

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, xác định chỉ số CCHC năm 2020 tại các xã, thị trấn

10:26 13/10/2020

V/v chấn chỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo; công tác tham mưu soạn thảo văn bản và sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

07:22 30/09/2020

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

11:03 24/09/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

10:58 24/09/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:12 27/08/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08:18 14/08/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:07 29/07/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15:28 23/07/2020

Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị

09:37 10/07/2020

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:15 02/07/2020

Giấy mời tập huấn ISO