Chiến lược, định hướng, QH, KH

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
893/QĐ-UBND 19/03/2020 UBND tỉnh Quyêt định về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị thị trấn Phố Châu năm 2030
214/UBND-KTHT 28/02/2020 UBND huyện Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
18/CTr-UBND 22/01/2020 UBND huyện Chương trình nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6869/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện Giao nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
294/TTr-UBND 01/01/2020 UBND huyện Về việc thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn đến...
336/UBND-LĐTB&XH 05/04/2019 UBND huyện Xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và vùng điều kiện...
104/CTr-UBND 01/01/2019 UBND huyện Chương trình triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019
522/UBND-KTht 04/06/2018 UBND huyện Thực hiện quản lý Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu tỷ lệ 1/2000
1280/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND huyện Quy định quản lý quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu
08 /CTr-UBND 15/01/2018 UBND huyện Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018