Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1386/STC-NSHX 20/04/2020 Sở Tài chính V/v thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020
446/BQLDA-KTGS 16/04/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông... V/v khảo sát, xác định giá thay thế đảm bảo tuân thủ chính sách của Nhà tài trợ
12-TB/BCĐ 09/04/2020 Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về các giải pháp tiếp tục phòng, chống...
1436/UBND-NL4 16/03/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Hỗ trợ kinh phí đối với các khu dân cư NTm kiểu mẫu chưa được hưởng chính sách
43/KH-UBND 26/02/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ...
4307/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh QD cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển Thương mại nông thôn năm 2019 (đợt 2)
289/UBND-TH2 16/01/2020 UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách
2465/QĐ-UBND 25/05/2019 UBND huyện Quyế định về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn
01/HD/LN/TC-NN 17/04/2019 Liên phòng TC-NN Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2019
868 /QĐ-UBND 26/03/2019 UBND tỉnh Quyết định về việc Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sáchkhuyến khích phát triển...
481/QĐ-UBND 21/01/2019 UBND huyện Quyết định về việc phê duyệt dự án xây dựng mô hình giảm nghèo xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn
85/NQ-HĐND 14/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết ban hình chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh...
14/ 2015/QĐ-UBND 19/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban...
35/NQ-CP 18/10/2018 Chính phủ Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
442/UBND-NN 16/05/2018 UBND huyện Triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh thuộc chương trình 135 năm 2017 và năm...
KH 15/08/2017 UBND huyện Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/HU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công...
56/2016/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND tỉnh Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới...