Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1541/UBND-TCKH 09/11/2020 UBND huyện V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT
1488/UBND-VHTT 28/10/2020 UBND huyện V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1451/UBND-TP 19/10/2020 UBND huyện V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW
42 /VHTT 16/10/2020 Phòng Văn hóa và Thông tin V/v đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện Kết nối mạng Truyền số...
BC Q3 30/09/2020 UBND huyện Công khai ngân sách quý 3
219/TB-UBND 22/09/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020
1151/UBND-TP 24/08/2020 UBND huyện V/v góp ý Danh mục nội dung giao HĐND tỉnh, UBND các cấp quy định chi tiết tại Luật
174/TB-UBND 04/08/2020 UBND huyện Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các vùng quy hoạch tại...
176/TB-UBND 04/08/2020 UBND huyện Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch tại xã...
4052/QĐ-UBND 21/07/2020 UBND huyện Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Hương Sơn
2100/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện,thành phố, thị xã.
137/TB-UBND 07/07/2020 UBND huyện Thông báo công bố công khai điểu chỉnh, bổ sung QHSD đất đến năm 2020
3262/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt dự án đấu thầu Cầu Đã xã Sơn Diệm
2876/QĐ-UBND 01/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán tuyến chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xã Sơn Bằng -...
BC Q2 30/06/2020 UBND huyện Công khai ngân sách quý 2
3406/QĐ-CQ 29/06/2020 Cơ quan HĐND-UBND huyện Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
92/CCT 29/06/2020 Chi cục Thuế HS V/v tuyen truyen Nghi dinh 70/20201ND-CP guy dinh rmrc thu LPTB
121/TB-UBND 23/06/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
123/BC-UBND 16/06/2020 UBND huyện Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2020
12/BC-BQLDA 09/06/2020 Ban A Kết quả, tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội