Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
18/CTr-UBND 22/01/2020 UBND huyện Chương trình nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
7208/QĐ_UBND 13/01/2020 UBND huyện Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2019
DT4 07/01/2020 Huyện ủy TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO; HUY...
DT 01/01/2020 UBND huyện Chương trình Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6733/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019
6869/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện Giao nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
7278/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện Xếp loại thi đua năm 2019
101/NQ-HĐND 01/01/2020 UBND huyện Phân bổ nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
6310/QĐ-UBND 03/12/2019 UBND huyện Quyết định kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hương Sơn
124/UBND-QS 10/10/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Chính phủ
2691/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
2687/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công...
1868/SKHĐT-TH 25/07/2019 UBND tỉnh V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn NSTW thực hiện CTMTQG NTM trên địa bàn huyện...
3927/UBND-GT 18/07/2019 UBND tỉnh Lập hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đương giao thông nông thôn tránh lũ xã Sơn Bằng
3456/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức
3466/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
3468 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
KH 28/06/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu huyện Hương Sơn năm 2019”
2840/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND tỉnh Về việc bổ sung và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm...
3407/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND huyện Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hương Sơn