Lịch công tác

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
CTCT T2 01/02/2021 UBND huyện Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T1 01/01/2021 UBND huyện Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T12 01/12/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T11 30/10/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T10 01/10/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T9 01/09/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T8 31/07/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T7 01/07/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T6 01/06/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T5 01/05/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T4 31/03/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T3 29/02/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 03 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T2 03/02/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T1 01/01/2020 UBND huyện Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T12 01/12/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T11 01/11/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T10 01/10/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T9 01/09/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T7 01/07/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T6 01/06/2019 UBND huyện Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Hương Sơn