Lời ngỏ

10:24 19/08/2015

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước, từng bước tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, đặc biệt là phục vụ cho công tác cải cách hành chính, huyện Hương Sơn xây dựng cổng thông tin điện tử, với địa chỉ truy cập: http://www.huongson.hatinh.gov.vn