Nghị Quyết

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01-NQ/HU 14/12/2020 Huyện ủy Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 mục tiêu,...
09-NQ/HU 18/12/2019 Huyện ủy Ban chấp hành Đảng bộ huyện về kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
95/NQ-HĐND 30/07/2019 HĐND huyện Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn
91/2019/NQ-HĐND 21/06/2019 HĐND huyện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ với người không chuyên trách do tổ chức sáp nhập thôn, sắp xếp bộ máy, tinh...
84/NQ-HĐND 07/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
81/NQ-HĐND 07/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết về kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
82/NQ-HĐND 07/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND bầu
86/NQ-HĐND 07/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết về việc giám sát thực hiện Nghị quyết 26 về thông qua đề án phát triển cây ăn quả có giá trị kinh...
06-NQ/HU 16/12/2016 Huyện ủy Nghị quyết về phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo
NQ-HĐND 27/06/2016 HĐND huyện Các Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/NQ-UBBC 15/06/2016 Ủy ban nhân dân huyện Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
03/UBBC 26/05/2016 Ủy ban bầu cử huyện Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08-NQ/HU 26/12/2013 Huyện ỦY Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014
04 - NQ/HU 10/10/2013 Huyện ỦY Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2013
03 - NQ/HU 29/06/2012 Huyện ỦY Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
83/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019