Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
496/UBND-KTHT 17/04/2020 UBND huyện V/v cân đối nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí quy hoạch và nhà ở để xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn...
101/HĐND 14/01/2020 HĐND huyện Phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
101/NQ-HĐND 01/01/2020 UBND huyện Phân bổ nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
34/QĐ-QBTDB 01/01/2020 QBTDB Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ
37/QĐ-QBTDB 01/01/2020 QBTDB Quyết định về việc Phê duyệt khế hoạch phí bảo trì đường bộ tỉnh (đợt 2)
3407/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND huyện Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hương Sơn
552/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND huyện Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông, rảnh thoát nước..
84/NQ-HĐND 07/01/2019 HĐND huyện Phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
5648/QĐ-UBND 01/01/2019 UBND huyện Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019
6575/QĐ-UBND 19/09/2018 UBND huyện Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
442/UBND-NN 16/05/2018 UBND huyện Triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh thuộc chương trình 135 năm 2017 và năm...
1648/STC-TCĐT 08/05/2018 Sở Tài chính V/v nguồn vốn đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn.
326/UBNDH-TCKH 11/04/2018 UBND huyện Hướng dẫn sử dụng phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn Nông thôn mới năm 2018
428/QĐ-UBND 18/03/2018 UBND huyện Cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo NQ 32 của HĐND tỉnh
467/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND huyện Phân bổ nguồn vốn theo Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
55/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND huyện Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017