Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
55/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND huyện Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017