Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2100/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện,thành phố, thị xã.
500/UBND-TCKH 20/04/2020 UBND huyện V/v đề xuất các dự án có sử dụng đất dự kiến đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025
54/TTr-UBND 08/04/2020 UBND huyện Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020
71/TB-UBND 30/03/2020 UBND huyện Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn
47/TTr-UBND 24/03/2020 UBND huyện Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020
905/QĐ-UBND 20/03/2020 UBND tỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
905/QĐ-UBND 20/03/2020 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
61/2019/QĐ-UBND 01/02/2020 UBND tỉnh Ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
179/KL 01/04/2019 Chi cục Kiểm lâm Bổ sung khu vực mỏ san lấp trên địa bàn xã Sơn Lễ vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD
459/STNMT-QHGĐ 26/02/2019 Sở TNMT Bổ sung Văn bản của HĐND huyện trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn
238/SXD 28/01/2019 Sở Xây dựng Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam thị trấn Tây Sơn
135/TTr-TNMT 29/05/2018 Phòng TNMT Đề xuất giá đất cụ thể làm căn cứ đấu giá Quyền sử dụng đất tại khối 9 thị trấn Phố Châu, huyện Hương...
1280/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND huyện Ban hành Quy định quản lý quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu
856/STNMT-ĐGĐBT 06/04/2018 Sở TN-MT V/v phối hợp triển khai xây dựng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh
1473/UBND-NL2 23/03/2018 UBND tỉnh V/v triển khai xác định giá đất cụ thể theo quy định của Nghị định 123/2017/NĐ-CP
QH 15/03/2018 UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn