Tài liệu phục vụ kỳ họp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Chương trình 25/08/2020 HĐND huyện Tài liệu họp HĐND huyên ngày 26/8
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện
TLHĐ HĐND huyện Tài liệu phục vụ HĐND huyện kỳ họp thứ 16