Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
TLSHCB T9 31/08/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020
TLSHCB T8 01/08/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020
TLSHCB T7 01/07/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020
TLSHCB T6 30/06/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020
TLSHCB T5 29/04/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020
TLSHCB T4 31/03/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020
TLSHCB T3 28/02/2020 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2020
TLSHCB T12 01/12/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12
TL SHCB T11 29/10/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11
TLSHCB T10 01/10/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10
TLSHCB T7 28/06/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7
TLSHCB T6 30/05/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6
TLSHCB T5 01/05/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 5
TLSHCB T4 29/03/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 4
TLSHCB T3 01/03/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2019
TLSHCB T2 01/02/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2019
TLSHCB T1 01/01/2019 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 1 năm 2019
TLSHCB T12 27/12/2018 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2018
TLSHCB T11 31/10/2018 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2018
TLSHCB T10 01/10/2018 Huyện ủy Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2018