Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
13/KH-HĐND 24/10/2018 HĐND huyện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
52/TB-HĐND 09/07/2018 HĐND huyện Thông báo kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
74/NQ-HĐND 06/07/2018 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kt-xh, qp-an 6 tháng cuối năm 2018
40/TB-UBND 19/12/2017 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp và các Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX
VBHĐ 15/12/2017 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện
36/TB-HĐND 24/09/2017 HĐND huyện Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của đồng chí Vương Đình Huệ...
33/TB-HĐND 24/07/2017 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
NQ-HĐND 21/07/2017 HĐND huyện Các Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 6
08/KH-HĐND 02/06/2017 HĐND huyện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/TB-HĐND 22/12/2016 HĐND huyện Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
52/2016/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND huyện Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017
02/TB-BKTXH 10/12/2016 HĐND huyện Thông báo kết quả giám sát của Ban KTXH HĐND huyện về việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát...
06/KH-HĐND 09/11/2016 HĐND huyện Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Về việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX
49/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Về việc ban hành quy chế tạm thời hoạt động HĐND huyện khóa XIX
50/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Thông qua chương trình giám sát HĐND huyện năm 2017
51/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/TB-TTHĐND 04/08/2016 HĐND huyện Kế hoạch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XIV của Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh
01/QĐ-TTHĐND 03/08/2016 HĐND huyện Thành lập đoàn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
08/TB-HĐND 27/06/2016 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021