Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
168/HĐND 28/12/2020 HĐND huyện Nghị quyết phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
170/HĐND 25/12/2020 HĐND huyện NQ về cơ chế chính sách PTNN, NT, xây dựng NTM, đô thị văn minh và chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
167/HĐND 25/12/2020 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021
93/HĐND 25/12/2020 HĐND huyện TB kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XIX
TL19 14/12/2020 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp 19 HĐND huyện
333/BC-UBND 11/12/2020 HĐND huyện Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
113/GTT-HĐND 26/11/2020 HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
265/BC-UBND 05/11/2020 UBND huyện Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri
32/HĐND 04/11/2020 HĐND huyện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đải biểu HĐND huyện kỳ họp thứ 18
88/HĐND 03/09/2020 HĐND huyện Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của PCT HĐND huyện
162/HĐND 26/08/2020 HĐND huyện Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định...
Chương trình 25/08/2020 HĐND huyện Tài liệu họp HĐND huyên ngày 26/8
102/HĐND 18/08/2020 HĐND huyện Giấy triệu tập kỳ họp 17 HĐND huyện
148/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hương Sơn, Nghị quyết thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch năm...
143/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UVUB và Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 100/ NQ-HĐND, Nghị...
144/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2020 và NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019(144,145)
139/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ, chức danh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (từ 139-142)
87/TB-HĐND 06/07/2020 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện