Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
88/HĐND 03/09/2020 HĐND huyện Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của PCT HĐND huyện
162/HĐND 26/08/2020 HĐND huyện Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định...
Chương trình 25/08/2020 HĐND huyện Tài liệu họp HĐND huyên ngày 26/8
102/HĐND 18/08/2020 HĐND huyện Giấy triệu tập kỳ họp 17 HĐND huyện
148/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hương Sơn, Nghị quyết thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch năm...
143/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UVUB và Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 100/ NQ-HĐND, Nghị...
144/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2020 và NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019(144,145)
139/HĐND 15/07/2020 HĐND huyện Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ, chức danh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện (từ 139-142)
87/TB-HĐND 06/07/2020 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện
96/HĐND 12/06/2020 HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
81/TB-TTHĐND 07/02/2020 HĐND huyện Thông báo KL của CT HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2020
80/TB-HĐND 01/01/2020 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
83-GM-HĐND 06/12/2019 HĐND huyện Giấy mời dự họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX
169/TB-HĐND 30/09/2019 HĐND huyện Thông báo tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội khóa XIV
74/TB-HĐND 30/09/2019 HĐND huyện Thông báo lịch giám sát thực hiện Nghị quyết 83 của HĐND huyện
95/NQ-HĐND 30/07/2019 HĐND huyện Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn
96/NQ-HĐND 30/07/2019 HĐND huyện Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
70/TB-HĐND 24/06/2019 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX