Văn bản QPPL

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/ 2020/QĐ-UBND 03/11/2020 UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29/ 2020/QĐ-UBND 23/10/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh...
26/ 2020/QĐ-UBND 30/09/2020 UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn...
23/ 2020/QĐ-UBND 31/08/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/ 2020/QĐ-UBND 04/05/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14/ 2020/QĐ-UBND 22/04/2020 UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụngvà thanh, quyết toán nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai...
6/ 2020/QĐ-UBND 25/02/2020 UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
61/ 2019/QĐ-UBND 19/12/2019 UBND tỉnh V/v Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
38/ 2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND tỉnh Quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...
9/ 2016/QĐ-UBND 18/03/2016 UBND tỉnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND...
38/ 2012/QĐ-UBND 19/07/2012 UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang với các Hạt Kiểm lâm: Hương Sơn, Vũ Quang,...