Họp BTV huyện ủy tháng 11
20:57 30/11/2019
Ngày 27/11, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12; Kết quả lấy phiếu đánh giá cán bộ cấp ủy huyện, chuẩn bị các bước nhân sự các xã sáp nhập; kiểm điểm phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm. Đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV - Bí thư huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, trong 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ước thực hiện đạt 24/25 chỉ tiêu, còn chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa là chưa đạt. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 7.369 tỷ đồng, tăng 12,96% so với năm 2018. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,38 triệu đông/ người/ năm. Phong trào xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. Đến nay toàn huyện đạt 518 tiêu chí , bình quân 17,26 tiêu chí/xã. Dự ước đến cuối năm, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã hoàn thành xây dựng NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 25 xã. Hình thành mới 47 mô hình, thành lập mới 8HTX, 42 THT,56 doanh nghiệp. Chương trình OCOP có 9 sản phẩm tham gia. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 867 tỷ đồng. Cứng hóa trên 67 km giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xy măng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 105 tỷ đồng. Tại cuộc họp cũng đã thông qua đề án phân loại, xư lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và xư lý rác thải tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022. Kinh phí hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi việc do sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp tinh giảm bộ máy. Tại cuộc họp các ý kiến thảo luận đã nêu lên những kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, đồng thời đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ  kinh tế xã hội năm 2020. Có các chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi, chế tài xư lý đôi với việc vi phạm môi trường.vv..

Các ý kiến thảo luận

Đ/c Trần Văn Kỳ, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp bí thư huyện ủy Trần Văn Kỳ, yêu cầu, đối với đề án phân loại, xư lý rác thải, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom, xử lý, phân loại rác. Có chế tài đối với những người vi phạm việc xử lý rác thải. Làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tăng cường việc giám sát thường xuyên. Đối với việc sáp nhập xã tiếp tục vận động các đồng chí CB, công chức nghỉ theo chế độ, Có phương án chuyển đổi CB, công chức các xã sáp nhập sang xã không sáp nhập. Đặc biệt các xã trong diện sáp nhập cần đánh giá thực trạng các chỉ tiêu kinh tế xã hội sát đúng, Có phương án trả nợ các công trình xây dựng trên địa bàn. Đảm bảo công tác tuyển giao quân năm 2020. Tăng cường công tác phối hợp để đảm bảo ANTT-ATGT trên địa bàn.

Khả Sơn

Ý kiến bạn đọc