Hương Sơn vững tin vào nhiệm kỳ mới
11:33 01/08/2020
1. Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo động lực và tiền đề vững chắc cho chặng đường tiếp theo:

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của cấp cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Hương Sơn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra với một số điểm nhấn quan trọng:

1. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, kết cấu hạ tầng được cải thiện; công tác quản lý nhà nước được tăng cường; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,38%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 11.666 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hằng năm 18,32%; năm 2020 giá trị sản xuất ước đạt 3.510 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong nhiệm kỳ ước đạt 6.213 tỷ đồng. Cứng hóa 622 km đường giao thông, 138,5 km kênh mương, duy tu bảo dưỡng 1.500 km đường; 492 phòng học, phòng chức năng trường học các cấp, 11 trụ sở làm việc, 19 nhà văn hóa xã; 112 nhà văn hóa thôn và công trình phúc lợi xã hội khác. 28 dự án được chấp thuận đầu tư 1.990 tỷ đồng,

3. Thành lập mới 1.642 mô hình, trong đó có 125 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 167 mô hình doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm và 1.350 mô hình doanh thu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm; thêm 1.802 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh (nâng tổng số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh lên 5.552). Đến nay, toàn huyện có 474 doanh nghiệp, 118 HTX và 271 THT.

4. Văn hóa, xã hội có nhiều mặt nổi bật, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ nét . Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 95,4%; 241/241 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa có đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt.

5. Giáo dục - đào tạo, 05 năm liền, luôn nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, có 7,2 bác sĩ/vạn dân ( tăng 3,8 bác sĩ so với đầu nhiệm kỳ) . 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%.

6. Tỷ lệ hộ nghèo 11,94%  năm 2015 giảm xuống còn 3%; phong trào đền ơn, đáp nghĩa và thực hiện chế độ đối với người có công, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, phong trào làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được đẩy mạnh, trong 5 năm đã xây dựng 716 căn nhà mới.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được được triển khai đồng bộ, đạt kết quả rõ nét: Dự kiến cuối năm 2020, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao và cơ bản hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Đại hội XXII đề ra. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chiều sâu, thiết thực; bộ mặt nông thôn và kinh tế vườn hộ có nhiều khởi sắc; toàn huyện có 71 khu dân cư mẫu, 700 vườn mẫu ( Tăng 66 khu dân cư mẫu, 670 vườn mẫu). Có 35 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó: 02 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm 3 sao.

8 . Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp xã, thôn xóm; tinh giảm cán bộ công chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính công vụ.

9. Các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước được quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương được tập trung cao, đi vào thực chất, hiệu quả.

10. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo khá đồng bộ, quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh soạt chi bộ ngày càng nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh.

2. Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại hội của niềm tin và khát vọng vươn lên xây dựng thành công huyện NTM bền vững và đô thị văn minh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 04-6/8/2020. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển, văn minh; quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng cao, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá:

1. Khai thác tiềm năng thế mạnh vườn - đồi - rừng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị.

2. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 7 nhóm chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất 13,14%. Cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản xuất: Nông nghiệp 19%; Công nghiệp, xây dựng 32%; Thương mại, dịch vụ 49%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 310 tỷ đồng ( trong đó Cục thuế thu 80 tỷ đồng, Chi cục thuế thu 230 tỷ đồng ).

- Tổng sản lượng lương thực 48.000 tấn; Sản lượng thịt hơi 15.000 tấn; Sản lượng nhung hươu 16 tấn;  Sản lượng cam 22.500 tấn.

- Giá trị sản xuất trên/ha đất canh tác 135 triệu đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ( 5 năm ) 8.500 tỷ đồng.

- Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Xây dựng 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025, có tối thiểu 180 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 1.500 vườn mẫu.

- Đến năm 2025, có tối thiểu 80 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên, trong đó tối thiểu 20% sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao trở lên, tối thiểu 10% sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao.

- Xây dựng thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV; 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 1,5 - 2%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95%.

- 100% chất thải rắn đô thị, 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý.

- Bình quân mỗi năm kết nạp trên 200 đảng viên.

- Hàng năm 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hương Sơn quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN

Ý kiến bạn đọc