STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng ban

Số điện thoại

Thư điện tử

1

Trần Bình Thân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện

0985845733

thantb.hs@hatinh.gov.vn

2

Hồ Thái Sơn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện

0912744777

sonht.hs@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Kiều Hưng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện

0983878359

hungnk.hs@hatinh.gov.vn

4

Phan Tiến Hùng

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

0983878112

hungpt.hs@haitnh.gov.vn

5

Lê Quang Hồ

Trưởng phòng

Nội vụ

0948468488

holq.hs@hatinh.gov.vn

6

Lê Thị Kim Nhung

Trưởng phòng

Phòng Lao động TB&XH huyện

09712956688

nhungltkn.hs@hatinh.gov.vn

7

Trần Quốc Pháp

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

0912232083

hoatq.hs@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng

Tài nguyên và Môi trường

0947060680

giangnt.hs@hatinh.gov.vn

9

Trần Quang Hòa

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0913294115

hoatq.hs@hatinh.gov.vn

10

Võ Văn Tuấn

Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch

0912349061

tuanvv.hs@hatinh.gov.vn

11

Phan Quốc Ảnh

Trưởng phòng

Y tế

0984841035

anhpq.hs@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Chí Báo

Trưởng phòng

Tư pháp

0912547456

baonc.hs@hatinh.gov.vn

13

Trần Anh Nam

Trưởng phòng

Văn hóa và Thông tin

0915917655

namta.hs@hatinh.gov.vn

14

Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng

Giáo dục và Đào tạo

0912876628

giangntgd.hs@hatinh.gov.vn

15

Trần Quỳnh

Chánh thanh tra

Thanh tra huyện

0941099111

quynht.hs@hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Mạnh Tú

Trưởng Ban

Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:

0915186818

tunm.hs@hatinh.gov.vn

17

Lê Đình Phong

Chi cục phó

Chi cục Thống kê

094732862

phongld.hs@hatinh.gov.vn

18

Trịnh Ngọc Chung

Giám đốc

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông

0915042223

chungtn.hs@hatinh.gov.vn

19

Phan Xuân Đức

Giám đốc

Trung tâm UDKHKTCTVN:

0912823777

ducpx.hs@hatinh.gov.vn

 

 

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.059.751
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 3.774
Online: 35