1. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn

Địa chỉ: Số 115, Tổ dân phố 3, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh     

Điện thoại:(039) 3 875 432; Fax:  (039) 3 879 024;

Email: ubhuongson@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

1. Đồng chí Trần Bình Thân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

https://huongson.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2021-06-04/TRAN%20BINH%20THAN_032416.jpg     

Điện thoại: 0914279666

Email: thantb.hs@hatinh.gov.vn    

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quốc phòng - An ninh, Nội chính, Nội vụ, Thi đua khen thưởng, Thanh tra, Quy hoạch, Kế hoạch, Đầu tư, Tài chính.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo: Chính quyền điện tử; An toàn giao thông; Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; Bảo vệ bí mật nhà nước; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban Chỉ đạo 138; Chủ tịch Hội đồng: Nghĩa vụ quân sự, Thi đua - Khen thưởng.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính chiến lược, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Xét duyệt, luân chuyển, điều động, xếp lương cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và hợp đồng lao động tại các phòng, ban, đơn vị do Ủy ban nhân dân huyện quản lý; công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính cấp huyện, xã, đơn vị sự nghiệp (trừ ngành Giáo dục, Y tế).

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện. Theo dõi, chỉ đạo: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Hương Sơn.

2. Đồng chí Hồ Thái Sơn, UVBTV Huyện ủy: Phó Chủ tịch

https://huongson.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2021-06-04/HO%20THAI%20SON_032407.jpg

Điện thoại: 0912744777

Email: sonht.hs@hatinh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân số - Gia đình - Trẻ em, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Ngoại vụ, Dân tộc, Biên giới, Tôn giáo, Tài nguyên - Môi trường, Khoáng sản, Chương trình MTQG giảm nghèo, Địa giới hành chính, công tác Hội; theo dõi, phối hợp quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo: Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân; Phòng, chống dịch bệnh ở người; Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; Thi hành án dân sự; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình; Xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử... Chủ tịch Hội đồng: Phổ biến giáo dục pháp luật; Giáo dục quốc phòng, an ninh; Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em.

- Quyết định giải quyết, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền xét duyệt và ký quyết định điều động, biệt phái, xếp lương viên chức lĩnh vực Giáo dục, Y tế.

- Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các hội nghề nghiệp, Bưu chính, Viễn thông.

- Được ủy quyền làm Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện.

- Trực tiếp làm Thủ trưởng Cơ quan HĐND - UBND huyện.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo, các trường học trên địa bàn huyện, các Hội đặc thù cấp huyện. Theo dõi, chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Đồng chí Nguyến Kiều Hưng, UVBCH Huyện ủy: Phó Chủ tịch

https://huongson.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2021-06-04/NGUYEN%20KIEU%20HUNG_032411.jpg

Điện thoại: 0983878359

Email: hungnk.hs@hatinh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Khoa học - Công nghệ, Kinh tế tập thể, Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Phát triển đô thị; theo dõi, phát triển doanh nghiệp.

Làm nhiệm vụ Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phó Trưởng Ban thường trực: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; Phó Ban An toàn giao thông kiêm Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông. Chủ tịch Hội đồng sáng kiến huyện.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện. Theo dõi: Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, các đơn vị thuộc ngành nông, lâm nghiệp, các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện.

- Quyết định giải quyết, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

 

3. Các phòng, ban, trung tâm UBND huyện

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện:

1. Đồng chí Trần Quỳnh: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điệnt thoại: 0941099111

Email: quynht.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lê Xuân Hồng: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điện thoại: 0986662516

Email: honglx.hs@hatinh.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Giang Nam: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điện thoại: 0988842579

Email: namng.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. Phòng Nội vụ:

Đồng chí  Phan Tiến Hùng: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983878112

Email: hungpt.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lê Vương Thủy: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0989848790

Email: thuylv.hs@hatinh.gov.vn​

Chức năng, nhiệm vụ:

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

2. Đồng chí Nguyễn Thành Lê: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0977969848

Email: lent.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Đồng chí: Trần Quốc Pháp: Trưởng phòng

Điện thoại: 0912232083

Email: phaptq.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lê Hải Nam: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0912182106

Email: namlh.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

1. Đồng chí  Lê Quang Hồ  :  Trưởng phòng

Điện thoại: 0948468488

Email: holq.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn: Phó Trưởng Phòng

Điệnthoại: 0912486555

Email: sonnh.hs@hatinh.gov.vn

3. Đồng chí: Phạm Quốc Tuấn: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0915121087

Email: tuanpq.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Đồng chí  Trần Quang Hòa  : Trưởng phòng

Điện thoại:  0913294115

Email:  hoatq.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí  Đỗ Thanh Tình: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0963126310

Email: tinhdt.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

7. Văn phòng điều phối Nông thôn mới:

1. Đồng chí Thiều Chung Nghĩa :Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0975089642

Email: nghiatc.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Văn phòng nông thôn mới huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện Chương trình trên địa bàn huyện;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình;

- Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định.

+ Tổ chức Văn phòng nông thôn mới huyện

- Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí một số công chức chuyên trách trong tổng biên chế được giao;

- Các công chức cấp phòng của các phòng, ban liên quan cử đến, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1. Đồng chí Võ Văn Tuấn  : Trưởng phòng

Điện thoại: 0912349061

Email: tuanvv.hs@hatinh.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0989177359

Email: hiepntb.hs@hatinh.gov.vn

3. Ông Trần Tuấn Khoa: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0972908886

Email: khoant.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

9 Phòng Y tế:

1. Đồng chí Phan Quốc Ảnh: Trưởng phòng

Điện thoại: 0984841035

Email: anhpq.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Trung tâm Y tế; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

10. Phòng Tư pháp:

1. Đồng chí  Nguyễn Chí Báo: Trưởng phòng

Điện thoại: 0912547456

Email:    baonc.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

11. Phòng Văn hoá và Thông tin:

1. Đồng chí Trần Anh Nam: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915917655

Email: namta.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Đồng chí Nguyễn Trường Giang : Trưởng phòng

Điện thoại: 0912876628

Email: giangntgd.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lương Sỹ Hiệp: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0913845548

Email: hiepls.hs@hatinh.gov.vn

3. Đồng chí Hà Thị Bích Liên: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0987625217

Email: lienhtb.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

13. Thanh tra huyện:

1. Đồng chí Lê Thị Kim Nhung: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 01687460787

Email: nhungltk.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Trần Hà Trung: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0983780370

Email: trungth.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

14. Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú: Giám đốc

Điện thoại: 0915186818

Email: tunm.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Biện Văn Tỉnh: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0983598579

Email: tinhbv.hs@hatinh.gov.vn

15. Chi cục Thống kê:

1. Đồng chí Lê Đình Phong: Chi cục trưởng

Điện thoại: 0947328620

Email: phongld.hs@hatinh.gov.vn

16. Trung tâm Văn hóa  và Truyền thông:

1. Đồng chí Trịnh Ngọc Chung: Giám đốc

Điện thoại: 0915042223

Email: chungtn.hs@hatinh.gov.vn

2. Nguyễn Hữu Quốc: Phó giám đốc

Điện thoại: 0912105349

Email: quocnh.hs@hatinh.gov.vn

3. Nguyễn Thị Hương Hà: Phó giám đốc

Điện thoại: 0915847678

Email: hanh.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Hà Tĩnh có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương;  Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu nhân dân trên địa bàn.

17. Trung tâm UDKHKTCTVN:

1. Đồng chí Phan Xuân Đức: Giám đốc

Điện thoại: 0912823777

Email: ducpx.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Phan Xuân Yên: Phó Giám đốc

Điện thoại:  0915257565

Email: taina.hs@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Anh Tài: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0987219098

Email: taina.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ về về Bảo vệ thực vật, Thú y (bao gồm cả thú y thủy sản); thực hiện các hoạt động khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thực hiện các nhiệm vụ: * Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm, hàng vụ về công tác Bảo vệ thực vật, Thú y, khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

18. Trung tâm Y tế huyện:

Giám đốc: Lê Nhật Thành

Điện thoại: 0948758789

Email: ttyt.hs@hatinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Y tế dự phòng huyện có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ của TT YT Dự phòng (cũ), Bệnh viện huyện.

Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỷ thuật về DS-KHHG và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện và kế hoạch, hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn Huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Quản lý cán bộ, chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã, phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND huyện giao và hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

 

 
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.965.535
Trong năm: 1.447.832
Trong tháng: 199.712
Trong tuần: 49.944
Trong ngày: 4.507
Online: 36