Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
90/TB-TCKT 11/07/2023 Dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023
07/TB 10/04/2023 Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi quý 1 năm 2023
7471/QĐ-UBND 01/01/2023 Quyết định công bố công khai dự toán năm 2023 huyện Hương Sơn
CNS 03/09/2022 Công khai chi ngân sách 9 tháng năm 2022
TNS 02/09/2022 Công khai thu ngân sách 9 tháng năm 2022
NS 01/09/2022 Công khai ngân sách 9 tháng năm 2022
3637/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hương Sơn
3637/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hương Sơn
Chi NS 06/07/2022 Công khai chi ngân sách 6 tháng năm 2022
CĐ ND 06/07/2022 Công khai cân đối ngân sách 6 tháng năm 2022
Thu NS 04/07/2022 Công khai thu ngân sách 6 tháng năm 2022
07/TB 20/04/2022 Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2023
NS 01/04/2022 Công khai tình hình thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022
18/NQ-HĐND 06/01/2022 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022
8501/QĐ-UBND 01/01/2022 Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của UBND huyện Hương Sơn
CKTC 01/09/2021 Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2021
3895/QĐ-UBND 15/07/2021 Công bố công khai quyết toán tài chính năm 2020 huyện Hương Sơn
69/TCKH 01/06/2021 Xây dựng kế hoạch phát triển GD và dự toán ngân sách NN năm 2022
CKTC 01/06/2021 Công khai tình hình ngân sách 6 tháng năm 2021
703/UBND 31/05/2021 Lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 150/NQ-HĐND tỉnh
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.911
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.032
Online: 86