Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
346/UBND-NN 09/03/2023 V/v đề xuất nội dung phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023
31 /BC-UBND 20/02/2023 Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
180/TTr-UBND 02/01/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
1230/UBND-TCKH 16/09/2022 V/v phân bổ vốn NSTW, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
785/UBND-TCKH 21/06/2022 V/v báo cáo tình hình phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2022
21/NQ-HĐND 10/01/2022 Về việc phân bổ đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách huyện
126/BC-UBND 01/06/2021 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
589/UBND 18/05/2021 Báo cáp các lô đất tái định cư dôi dư được đầu tư từ nguồn vốn TW, TPCP
56/TTr-UBND 07/04/2021 Về việc điều chỉnh nội dung tên công trình được phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
496/UBND-KTHT 17/04/2020 V/v cân đối nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí quy hoạch và nhà ở để xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
101/HĐND 14/01/2020 Phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
101/NQ-HĐND 01/01/2020 Phân bổ nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
34/QĐ-QBTDB 01/01/2020 Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ
37/QĐ-QBTDB 01/01/2020 Quyết định về việc Phê duyệt khế hoạch phí bảo trì đường bộ tỉnh (đợt 2)
3407/QĐ-UBND 28/06/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hương Sơn
552/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông, rảnh thoát nước..
84/NQ-HĐND 07/01/2019 Phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
5648/QĐ-UBND 01/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019
6575/QĐ-UBND 19/09/2018 Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
442/UBND-NN 16/05/2018 Triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh thuộc chương trình 135 năm 2017 và năm 2018
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.833
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 955
Online: 123