Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/TB-UBND 04/05/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn
31/TB-UBND 28/03/2022 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
22/TB-UBND 28/02/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
1536/UBND 05/10/2021 Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 trình HĐND tỉnh
84/TTr-UBND 02/10/2021 Về việc đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
3001/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đấtnăm 2020 huyện Hương Sơn
905/QĐ-UBND 10/09/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn
151/TTr-UBND 16/08/2021 Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
105/TB-UBND 27/05/2021 Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn thời kỳ 2021 - 2030"
84/TTr-UBND 25/05/2021 Đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
644/UBND-TNMT 21/05/2021 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sd đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2021
25 /TTr-UBND 04/02/2021 Về việc đề nghị thực hiện thủ tục thu hồi đất để lập phương án sử dụn
174/TB-UBND 04/08/2020 Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các vùng quy hoạch tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hƣơng Sơn
176/TB-UBND 04/08/2020 Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch tại xã Quang Diệm, huyện Hƣơng Sơn
2100/QĐ-UBND 07/07/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện,thành phố, thị xã.
137/TB-UBND 07/07/2020 Thông báo công bố công khai điểu chỉnh, bổ sung QHSD đất đến năm 2020
500/UBND-TCKH 20/04/2020 V/v đề xuất các dự án có sử dụng đất dự kiến đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025
54/TTr-UBND 08/04/2020 Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020
71/TB-UBND 30/03/2020 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn
47/TTr-UBND 24/03/2020 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.511
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 726
Online: 77