LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
07 giờ 30 Tiếp Công dân định kỳ Đ/c Bí thư HU; ĐD: TT HĐND, LĐ UBND huyện, Thanh tra huyện, Ban TCD huyện; LĐ và CV phụ trách phòng TNMT, VP Đăng ký đất đai HS-ĐT; CT, CCĐC UBND xã Sơn Trường Từ 7 giờ 30 họp tại trụ sở BTCD huyện; từ 08 giờ TCD; Từ 9 giờ 00 họp tai phòng họp UBND huyện
07 giờ 45 Dựu tập huấn nghiệp vụ quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường LĐ và CV phòng TNMT; ĐD: Thanh tra huyện, CA huyện; CC phụ trách QLMT các xã, thị trấn Hội trường UBND huyện
08 giờ 00 Dự buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Sở GTVT Đ/c Trần Bình Thân, PCT UBND huyện PH tầng 4, UBND tỉnh
14 giờ 00 Dự họp Trực tuyến về tiến độ triển khai và giải ngân nguồn kinh phí thường xuyên Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 ĐD: Lãnh đạo UBND huyện Họp trên thiết bị cá nhân qua phần mềm Zome