Thực hiện Văn bản số 2800/UBND-NL5 ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc thẩm tra các tiêu chí, nội dung huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới. Ngày 28/5/2021, Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp do đ/c Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật làm trưởng đoàn và các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Sở đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Sơn Châu và xã Sơn Bằng.

Đoàn kiểm tra tại xã Sơn Châu

 

Qua kiểm tra tại 02 xã về công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, cho thấy cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã; kịp thời ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức cấp xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Luật giao và cấp trên giao; không có khiếu nại, tố cáo kéo dài; không có trọng án; thực hiện kiện toàn tổ hòa giải sau khi sáp nhập các bản; bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện tập hợp, lưu trữ hồ sơ theo từng tiêu chí, chỉ tiêu; UBND xã đã tổ chức họp tự chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Cũng tại buổi kiểm tra đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế chung của 02 xã: Việc tập hợp, sắp xếp hồ sơ từng chỉ tiêu chưa thực sự đầy đủ, khoa học. Việc tuyên truyền, PBGDPL đã thực hiện nhưng chưa có hồ sơ lưu trữ làm tài liệu minh chứng, chưa đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…

Qua kiểm tra Đoàn kết luận 02 đơn vị Sơn Châu và Sơn Bằng đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong thời gian tới cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các nội dung còn hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung trên địa bàn huyện.

 

Thu Huyền

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 971.686
  Trong năm: 29.570
  Trong tháng: 16.549
  Trong tuần: 2.491
  Trong ngày: 932
  Online: 35