Trong tháng 9/2021, quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, giảm 50% chi phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022, thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021.

Chính sách lao động, giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2021

 

 Thời giờ làm việc của người lao động trong hầm lò: Nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò (có hiệu lực từ ngày 01/9/2021). Theo đó, ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 01 ngày. Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 42 giờ trong 01 tuần. Bên cạnh đó, quy định làm thêm giờ của người lao động trong hầm lò như sau: Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021; Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm; Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP; Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

 Nguồn kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục: Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nguồn thu hoạt động của các cơ sở giáo dục, bao gồm nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí để kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Thông tư 56/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT.

Làm Sổ đỏ không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND: Đây là nội dung nêu tại Thông tư 09 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý, khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 này quy định khi nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ thì không cần phải nộp bản sao CMND/CCCD, sổ hộ khẩu bởi sẽ dùng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu dữ liệu này đã chia sẻ với các lĩnh vực khác trong đó có lĩnh vực đất đai. Ngoài ra, Thông tư này cũng có nhiều chính sách mới khác như:

- Bổ sung 02 trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ: Thửa đất được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ nếu Sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa và thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở.

- Ghi rõ diện tích chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp trong hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho…

Cải tạo chung cư được bồi thường đến 2 lần diện tích căn hộ cũ: Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được Chính phủ ban hành tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP. Theo đó, nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì trong phương án bồi thường, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định hệ số K bồi thường từ 01 - 02 lần diện tích sử dụng của căn hộ cũ. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu tầng một mà dành một phần diện tích nhà để kinh doanh trước ngày 01/9/2021 và dự án có bố trí diện tích để kinh doanh thì được mua hoặc thuê một phần diện tích kinh doanh nếu có nhu cầu. Mặt khác, nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư thì được bồi thường bằng tiền, theo giá trị căn hộ sau khi quy đổi theo hệ số K nêu trên.

Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh: Một trong những nội dung mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề cập tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH là thay đổi về chế độ thai sản của lao động. Cụ thể, lao động nam có thể nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con một cách linh hoạt bằng việc nghỉ nhiều lần với thời gian nghỉ thai sản nhưng phải đảm bảo: Thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Tổng thời gian nghỉ không được vượt quá số ngày hưởng chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bổ sung thêm trường người mẹ cùng tham gia bảo hiể xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con. Quy định trước đây chỉ nêu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng mới được nhận khoản tiền này.

Giảm 50% phí chuyển tiền liên ngân hàng: Nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN. Theo đó, sẽ giảm 50% mức phí thanh toán tại 02 dịch vụ trong Biểu phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 01/9/2021 đến hết 30/6/2022. Cụ thể:

- Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị chỉ còn tối thiểu là 1000 đồng/món và tối đa 25.000 đồng/món (đối với giao dịch trước 15h30) và tối thiểu là 2.000 đồng/món và tối đa là 50.000 đồng/món (đối với giao dịch sau 15h30 đến khi hệ thống dừng nhận giao dịch).

- Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp chỉ còn 1.000 đồng/món.

Thêm nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. Theo đó, ngoài 04 nguyên tắc hiện đang được nêu tại Điều 3 Nghị định 167/2017/NĐ-CP thì khoản 3 Điều 1 Nghị định 67 đã bổ sung thêm nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là:  Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ (nếu có) thực hiện theo quy định tại Nghị định 167 và pháp luật có liên quan; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất được hỗ trợ bằng tiền (ngoài các số tiền nêu trên) thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng: Nghị định 75/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/07/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/09/2021.Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng.

Tiêu chí phân loại cảng biển: Có hiệu lực từ ngày 10/09/2021, Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển. Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển

Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai: Nghị định 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ 15/09/2021. Nghị định nêu rõ: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương (Quỹ trung ương) được Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định này, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (Quỹ cấp tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính.

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm: Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021. Thông tư quy định cụ thể các mức phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, mức phí là 1,5 triệu đồng/lần/sản phẩm. Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định, mức thu phí là 500.000 đồng/lần/sản phẩm.  Phí xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm) từ 300.000 đến 10 triệu đồng/lô hàng. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1 triệu đồng/lần/giấy chứng nhận. Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm từ 500.000 đến 28,5 triệu đồng/lần.

Bộ GD&ĐT thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh THCS-THPT, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học 2021-2022. Những năm tiếp theo, Thông tư áp dụng theo lộ trình: Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7, lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024-2025 áp dụng đối với lớp 9, lớp 12. Thông tư nêu rõ 2 hình thức đánh giá các môn học gồm: Đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. Đánh giá bằng nhận xét áp dụng đối với các môn học: Giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kết quả học tập sẽ được đánh giá bằng nhận xét theo 2 mức là Đạt và Chưa đạt. Những môn học còn lại sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Kết quả học tập sẽ được cho điểm bằng thang điểm 10. Một điểm mới nữa là Thông tư bỏ việc cộng điểm trung bình tất cả các môn học để xếp loại học sinh, thay vào đó học sinh sẽ được giữ nguyên bảng điểm các môn. Thông tư mới cũng quy định, kết quả học tập của học sinh từng kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 mức gồm: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 5.270.912
  Trong năm: 2.456.881
  Trong tháng: 110.034
  Trong tuần: 28.182
  Trong ngày: 1.110
  Online: 87