UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Một tuyến đường ở tổ dân phố 3 (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) 

 

Quyết định quy định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Được biết, Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh. Bộ tiêu chí này có 18 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; điện; thông tin và truyền thông; môi trường; nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm; nhà ở; cơ sở vật chất văn hóa; văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; trường học, giáo dục và đào tạo; thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; lao động có việc làm; y tế; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh. Đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí là các phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và tiêu chí, tiểu tiêu chí phụ trách có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn thực hiện.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 3.806.561
  Trong năm: 182.579
  Trong tháng: 333.188
  Trong tuần: 49.680
  Trong ngày: 6.124
  Online: 69