Chiều ngày 25/9, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến một số chính sách về thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị. Về dự có đồng chí Cù Huy Cẩm - Trưởng Phòng Công chức - viên chức, Sở Nội vụ Hà Tĩnh; đồng chí Hà Thị Huyền - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Lê Đức Hùng - PCT UBND huyện và đồng chí Lê Quang Hồ - Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Cù Huy Cẩm - Trưởng Phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh giới thiệu những nội dung cơ bản

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cù Huy Cẩm - Trưởng Phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh giới thiệu những nội dung cơ bản như: Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/11/1014 về chính sách tinh giản biên chế; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/8/2019 về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/8/2018 về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến xã, các đơn vị sự nghiệp cộng lập. Trong đó đối tượng bao gồm: Cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp động lao động theo nghị định 68; người làm việc trong biên chế các tổ chức Hội; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người lao động hợp đồng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị  được cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền đồng ý. Riêng Ngành Y tế mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2021 giảm 57,7% đơn vị sự nghiệp công lập, 30/52 đơn vị sự nghiệp Y tế trong toàn tỉnh, giảm 45% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế được giao năm 2015; giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 giảm 50% biên chế so với biên chế được giao 2021.

Đồng chí Lê Đức Hùng - PCT UBND huyện phát biểu

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến trao đổi của các đại biểu về cách thức triển khai thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách tinh giản biên chế, việc phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời đồng chí PCT UBND huyện Lê Đức Hùng đề nghị các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền về chế độ chính sách đã ban hành, Tổ chức - Nội vụ tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tham mưu kịp thời về tổ chức, bộ máy, cán bộ đối với các đơn vị sau sáp nhập; phối hợp với Phòng tài chính  tham mưu các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư; HĐND huyện chỉ đạo, thẩm định ban hành cơ chế, chính sách, triển khai chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục hợp nhất tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND các xã sáp nhập đảm bảo đúng quy định; UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với cơ quan Tổ chức - Nội vụ thực hiện quy trình bố trí, lựa chọn cán bộ cấp trưởng, cấp phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với cấp xã sáp nhập bảo đảm đúng quy định và điều lệ của các tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị

Cẩm Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.949
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.069
Online: 142