Sáng ngày 6/6, đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; UBND huyện Hương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 huyện, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh và xác thực điện tử bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06. Đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận: 3.889 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; thu nhận 109.230 hồ sơ CCCD, đã hướng dẫn 46.512 người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện phối hợp với ngành BHXH tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp điện tử hoặc qua ứng dụng VNeiD.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đạt kết đạt quả thấp; kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính công và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tập trung rà soát những kết quà đạt được và tồn tại hạn chế để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò trách nhiệm của ngườiđứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trước mắt, Công an huyện tiếp tục chủ trì phối hợp với các ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn huyện phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và vận động người thân, gia đình cùng tham gia; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt công tác cải cách hành chính; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.059.998
  Trong năm: 1.314.730
  Trong tháng: 163.189
  Trong tuần: 48.789
  Trong ngày: 4.012
  Online: 93