Ngày 02/11/2023, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh tiến hành kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại huyện Hương Sơn. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Sơn Bằng, xã Sơn Trường và làm việc với Ban chỉ đạo Phong trào của huyện Hương Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc với Ban chỉ đạo cấp huyện

 

Theo đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình của huyện Hương Sơn trong những năm qua đạt được nhiều kết quả. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 94,2%; thôn, tổ dân phố văn hoá đạt tỷ lệ 99,58%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá đạt tỷ lệ 72,2%. Thiết chế văn hoá, thể thao ngày càng được đầu tư đồng bộ. Toàn huyện có 241/241 thôn, tổ dân phố có thiết chế thể thao, điểm vui chơi giải trí. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm. Đặc biệt, hiện nay đang phối hợp với các ngành hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hoá thế giới. Huyện Hương Sơn chú trọng trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo rà soát, đến nay, thị trấn Phố Châu đạt 7/9 tiêu chí, thị trấn Tây Sơn đạt 6/9 tiêu chí. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai lồng ghép với các phong trào khác. Công tác gia đình được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, huyện Hương Sơn xây dựng 01 mô hình câu lạc bộ điểm về gia đình, 25 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng hỗ trợ cho các nạn nân bị bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Hương Sơn chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ văn hoá. Một bộ phận nhân dân còn chưa có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình chưa thường xuyên và chưa có chiều sâu…

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình huyện Hương Sơn cần tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào. Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá. Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Rà soát, theo dõi và đôn đốc xây dựng danh hiệu thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn huyện.

                                                                    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.407
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 698
  Online: 112