Thực hiện Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 417/TT-NV3 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Công văn số 1336/UBND-TT ngày 06/9/2021 của UBND huyện Hương Sơn về việc riển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo đó việc triển khai Cuộc thi gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, là kết quả xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia; chỉ đạo đăng tải thông tin về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình.

Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đề nghị các đơn vị, địa phương tổng hợp nộp về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) chậm nhất vào ngày 04/10/2021 (riêng bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức khối giáo dục giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, tổng hợp nộp về Thanh tra huyện). Số lượng, chất lượng bài thi là kết quả để xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, đơn vị; yêu cầu tất cả các bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tham gia dự thi.

Kế hoạch cuộc thi, thể lệ, đề thi, mẫu bài dự thi có file đính kèm theo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 2.158.969
  Trong năm: 149.130
  Trong tháng: 200.842
  Trong tuần: 65.164
  Trong ngày: 2.257
  Online: 87