Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn ban hành kế hoạch, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ (CNCH); huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp tham gia; thực hiện công tác CNCH, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; tích cực phòng ngừa và chủ động, sẵn sàng về mọi mặt để xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp về công tác CNCH; phải xác định công tác CNCH là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hướng dẫn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện công tác CNCH trên địa bàn huyện. Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng, biện pháp tổ chức thực hiện công tác CNCH.

2. Thực hiện và duy trì tốt các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn và các điều kiện đảm bảo công tác CNCH đúng quy định pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn trên từng lĩnh vực.

3. Làm tốt công tác kiểm tra của ngành chức năng; đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tự kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác CNCH tại địa bàn, cơ sở.

4. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; các cơ quan, tổ chức củng cố, kiện toàn, lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở, dân phòng đều khắp trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác CNCH.

5. Thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để chủ động, kịp thời xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra.

6. Nắm chắc các điều kiện, nguồn lực có thể huy động tham gia giải quyết sự cố, tai nạn trên địa bàn huyện và có phương án, quy chế huy động phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống xảy ra.

7. Đảm bảo tốt việc xây dựng, thực tập, diễn tập các phương án CNCH tại cơ sở, khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật.

8. Quan tâm đầu tư cho công tác CNCH, nhất là trong việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác CNCH; tiếp tục phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA đến tận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về CNCH bằng nội dung, hình thức thích hợp, hiệu quả với từng đối tượng.

- Chỉ đạo, tổ chức việc tự kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác CNCH tại đơn vị, địa phương mình quản lý; nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót được phát hiện, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm về CNCH theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo việc tổ chức lực lượng CNCH; đầu tư kinh phí trang bị phương tiện CNCH và duy trì hoạt động của lực lượng CNCH thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH trong tình hình mới.

- Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về công tác CNCH; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập, diễn tập phương án CNCH tại địa phương và đơn vị mình.

- Tiến hành rà soát, thống kê các phương tiện có thể điều động tham gia công tác CNCH trên địa bàn, phạm vi quản lý. Xây dựng quy chế, giao kết cụ thể với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc huy động phương tiện để đảm bảo triển khai kịp thời, nhanh chóng khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hoạt động CNCH thuộc phạm vi, địa bàn phụ trách. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp cấp xã, người đứng đầu cơ sở phải nắm chắc và thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy điều hành công tác CNCH đối với các vụ việc xảy ra trong đơn vị, địa bàn quản lý.

- Thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án về công tác CNCH; tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác CNCH trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

2. Công an huyện

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai, quán triệt và theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA, gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp CNCH trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác CNCH; chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp, chính sách về công tác CNCH; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả, tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về CNCH; hướng dẫn, đôn đốc việc củng cố, xây dựng lực lượng tại chỗ và phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong công tác CNCH cho lực lượng Công an cấp cấp xã chưa được đào tạo đúng chuyên ngành.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác CNCH, chú trọng kiểm tra trách nhiệm, điều kiện đảm bảo an toàn và phòng ngừa sự cố, tai nạn. Qua kiểm tra phải kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong công tác CNCH; kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác CNCH.

- Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH theo quy định. Tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ, công tác xây dựng, thực tập phương án, nhất là các phương án phối hợp nhiều lực lượng trong chữa cháy và CNCH.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đầu tư trang bị phương tiện CNCH phù hợp trong từng giai đoạn.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng

- Chủ động phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch về công tác CNCH và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ theo nhiệm vụ được phân công, gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia CNCH và xử lý các tình huống sự cố, tai nạn cần huy động nhiều lực lượng tham gia.

4. Phòng Tư pháp

- Tham mưu đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về CNCH vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

- Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hướng dẫn đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA đến cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an huyện đưa nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNCH vào hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường trên địa bàn huyện.

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan trong đầu tư xây dựng các công trình, nhất là đối với nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật và các điều kiện phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn của công trình và an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Tham mưu, đề xuất trưng dụng phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Triển khai công tác ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, nhất là đối với người lao động làm việc trong khu vực, môi trường có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hàng năm, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phương án hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng, mua sắm trang thiết bị nhằm thực hiện tốt công tác CNCH theo phân cấp quản lý và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

9. Phòng Y tế

- Phối hợp với Công an huyện trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

- Sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia công tác CNCH các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp; các tình huống cấp cứu đối với nạn nhân cần hỗ trợ về y tế.

10. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn, đảm bảo các điều kiện công tác CNCH trong lĩnh vực quản lý, nhất là đối với các lễ hội, sự kiện thể thao, khu du lịch, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người... Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng xây dựng, tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác CNCH; trong đó, cần đề cập thường xuyên những hậu quả, tác hại và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về CNCH; kết quả xử lý của các lực lượng chức năng, biểu dương người tốt, việc tốt.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tham gia cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn huyện. Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn, tuyên truyền về công tác CNCH đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân. Phối hợp tổ chức giám sát công tác CNCH trên địa bàn huyện.

12. Điện lực Hương Sơn

Quản lý đảm bảo an toàn hệ thống điện, mạng lưới điện trên địa bàn huyện, đề phòng tai nạn, sự cố. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Công an huyện trong quản lý điện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, các phòng, ban, ngành cấp huyện được phân công nhiệm vụ và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện; các phòng, ban, ngành còn lại tổ chức quán triệt và lồng ghép vào chương trình, nghị quyết của đơn vị để thực hiện.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng và thực hiện hiệu quả các nội dung tại đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện gửi Công an huyện trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Công an huyện (qua Đội Cảnh sát PCCC và CNCH) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Công an huyện tổng hợp, báo cáo, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

3. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.460.296
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 510
  Online: 139