Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 12/12/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện Hương Sơn

 

Theo đó với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện quy định về định danh và xác thực điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn cấp, quản lý Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ- CP trên địa bàn huyện Hương Sơn. 

Với yêu cầu:

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 

- Việc triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ với nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). 

 NỘI DUNG TRIỂN KHAI, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

1.1. Cập nhật, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử và trang (cổng) thông tin điện tử huyện, các đơn vị, địa phương

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022. 

1.2. Xây dựng phóng sự tuyên truyền Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và hướng dẫn việc quản lý, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Công an huyện, các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.3. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2022/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

- Cơ quan thực hiện: các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2022 và các năm tiếp theo. 

1.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác cấp, quản lý Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

2. Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP khi có yêu cầu

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu. 

3. Phối hợp tổ chức thực hiện kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện để phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an huyện và các Phòng, ban, ngành có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: hoàn thành việc kết nối chậm nhất trước ngày 30/6/2024, sau đó duy trì thường xuyên. 

4. Thông báo tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đến ngày 01/7/2024. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin; các Phòng, ban, ngành liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2024. 

5. Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành có TTHC và UBND các xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2024. 

6. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công 

- Các cơ quan thực hiện: Các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/12/2022 

7. Rà soát, tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các Phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2023. 

8. Tổ chức thực hiện thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử 

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

9. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ- CP và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các cơ quan liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được phân công. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an huyện để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an huyện tổng hợp, tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên phạm vi toàn huyện, báo cáo Công an tỉnh, UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.460.389
  Trong năm: 1.757.886
  Trong tháng: 110.888
  Trong tuần: 30.064
  Trong ngày: 601
  Online: 22