UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện; Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này danh mục và quy trình nội bộ 3 thủ tục hành chính mới ban hành, 6 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, 3 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực thư viện gồm: Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản; công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; công nhận lần đầu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; công nhận lại xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Tại Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, 3 thủ tục hành chính mới ban hành là thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng; thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng; thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng. 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 7.403.263
  Trong năm: 1.305.906
  Trong tháng: 90.742
  Trong tuần: 28.167
  Trong ngày: 555
  Online: 95